Regulamin Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Rzeszowskiego

§1
Informacje ogólne

1. Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, zwane dalej BON, jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwanego dalej UR, powołaną zarządzeniem nr 103/2009 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 21.12.2009 r., której pracami kieruje powołany przez Rektora i bezpośrednio mu podlegający Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

2.BON podlega Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia.

§2
Zakres działania Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami

1. Do zadań BON należy podejmowanie działań związanych ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia poprzez:

 1. likwidację barier architektonicznych i transportowych, organizację tłumaczy języka migowego, asystentury dla osób niewidomych i niedowidzących, z dysfunkcjami narządu ruchu oraz osobom ze szczególnymi potrzebami,
 2. organizację odpowiednich rozwiązań technicznych i cyfrowych dla studentów, doktorantów oraz pracowników z niepełnosprawnościami prowadzących działalność naukową,
 3. koordynację transportu dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu,
 4. organizację obozów integracyjno-szkoleniowych, spotkań, imprez o charakterze świadomościowym i integracyjnym,
 5. odpowiednią organizację planowych lub dodatkowych zajęć dydaktycznych, na wniosek studenta czy doktoranta, umożliwiających pełny udział procesie kształcenia, zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim,
 6. organizację kursów, szkoleń i warsztatów edukacyjnych dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami,
 7. organizację konferencji, seminariów i webinariów, wydawanie publikacji, biuletynów, ulotek informacyjnych,
 8. organizację specjalistycznych szkoleń dla studentów i doktorantów UR, chcących pracować na rzecz osób z niepełnosprawnościami (wolontariusz, asystent osoby z niepełnosprawnościami),
 9. organizowanie w środowisku akademickim szkoleń świadomościowych na temat problemów osób z niepełnosprawnościami,
 10. wspieranie inicjatyw studenckich miedzy innymi: udziału w konferencjach naukowych, projektach badawczych, organizacji imprez kulturalnych.  

2. BON ponadto:

 1. ewidencjonuje i rozlicza środki finansowe pozyskane na wsparcie osób z niepełnosprawnościami,
 2. prowadzi w środowisku akcje promocyjne w celu pozyskania kandydatów z niepełnosprawnościami na studia w UR,
 3. gromadzi i weryfikuje dokumentację dotyczącą studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami (na ich wniosek i za ich zgodą), korzystających z pomocy BON, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych,
 4. na wniosek kierownika danej jednostki organizacyjnej UR, zaakceptowany przez Rektora, BON może udzielić pomocy w dostosowaniu procesu dydaktycznego pracownikom tej jednostki, prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci/doktoranci z niepełnosprawnościami,
 5. opiniuje wnioski kierowane do władz UR i w sprawach dotyczących studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami,
 6. współpracuje z jednostkami zewnętrznymi zajmującymi się wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, Polskim Związkiem Głuchych, Fundacją Aktywizacja, Fundacją Szansa dla Niewidomych.

§3
Zasady korzystania z pomocy Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami

1. Szanując niezależność osób z niepełnosprawnościami oraz ich prawa, pomoc BON udzielana będzie wyłącznie tym osobom ze szczególnymi potrzebami (studentom, doktorantom i pracownikom prowadzącym działalność naukową), które zwrócą się z wnioskiem o wsparcie do BON i udokumentują swoją niepełnosprawność lub szczególne potrzeby.

2. Student/doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, studiujący równocześnie na kliku kierunkach studiów może otrzymać wsparcie z BON, w ramach dotacji na wsparcie procesu kształcenia i prowadzenia badań naukowych dla osób z niepełnosprawnościami, tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

3. Studentowi/doktorantowi posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje wsparcie z BON z dotacji na wsparcie procesu kształcenia i prowadzenia badań naukowych dla osób z niepełnosprawnościami, chyba że kontynuuje on studia, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat

4. Udzielenie wsparcia pracownikom poszczególnych jednostek UR, prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci czy doktoranci z niepełnosprawnościami, może nastąpić jedynie na pisemny wniosek kierownika danej jednostki UR. Decyzję o przyznaniu pomocy i jej formie podejmie Rektor UR, po zaopiniowaniu przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

§4
Uprawnieni do korzystania z pomocy Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami

 1. Do korzystania z funduszu BON uprawnieni są studenci, doktoranci oraz pracownicy prowadzący działalność naukową:
 1. z niepełnosprawnościami, w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 573),b
 2. ze szczególnymi potrzebami, w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1062), w szczególności przewlekle chorzy lub niezdolni do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, nie posiadający orzeczonego stopnia niepełnosprawności oraz ci, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, ale charakter tej niezdolności jest czasowy.
 1. Osoby ubiegające się o korzystanie ze wsparcia BON zobowiązane są do wypełnienia i złożenia w BON kwestionariusza rejestracyjnego (rekrutacyjnego w przypadku szkoleń) oraz aktualnej dokumentacji potwierdzającej posiadaną niepełnosprawność lub szczególne potrzeby. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zobowiązane są złożyć kopię orzeczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika BON.

 2. W przypadku, gdy przedstawiona dokumentacja nie ma charakteru stałego, osoba z niepełnosprawnością lub inną dysfunkcją, ubiegająca się lub korzystająca z pomocy BON, jest obowiązana do uaktualnienia dokumentacji na każde żądanie. Niedostarczenie aktualnej dokumentacji może być podstawą do nieudzielenia wsparcia przez BON.

 3. Studenci/doktoranci, zarejestrowani w BON, mogą otrzymać na piśmie opinię BON w sprawie dostosowania warunków, organizacji i realizacji procesu dydaktycznego dostosowanego do ich potrzeb.

 4. Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami ma prawo odmówić udzielenia lub kontynuowania pomocy w konkretnej sprawie. Odmowa udzielana jest w formie pisemnej i powinna zawierać pisemne uzasadnienie. Student/doktorant ma prawo do złożenia wniosku do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma z odmową udzielenia lub kontynuacji wsparcia.

 5. Złożona dokumentacja jest objęta ochroną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

 6. Student, doktorant lub pracownik z niepełnosprawnościami zwracający się do BON o wsparcie jest zobowiązany do:
  1) wyrażenia pisemnie swoich potrzeb,
  2) aktualizacji danych kontaktowych,
  3) bieżącej aktualizacji dokumentacji, w przypadku gdy:
     a) stan zdrowia uległ zmianie,
     b) przedstawiona dokumentacja uległa dezaktualizacji,
  4) zgłaszania potrzeb z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
 1. Student, doktorant lub pracownik z niepełnosprawnościami ma prawo do:
  1) wglądu we wszystkie pozostawione dokumenty dotyczące jego osoby,
  2) żądania pełnej poufności informacji powierzanych pracownikom BON,
  3) zaproponowania rozwiązań do wprowadzenia przez BON w jego sprawie,
  4) poufnej rozmowy z wybranym pracownikiem BON na osobności.

REKTOR
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
Prof. dr hab. Sylwester Czopek