Wizyta studyjna w Uniwersytecie w Barcelonie

Wizyta studyjna w Uniwersytecie w Barcelonie

W dniach od 15 do 19 maja 2023 grupa pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, pracowników i współpracowników Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UR gościła na wizycie studyjnej w Uniwersytecie w Barcelonie. Wizyta odbyła się w ramach realizacji Projektu „Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWR.03.05.00-00-A007/19. Uczestniczkami wizyty studyjnej były: mgr Anna Kołodziej, pracownica Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UR oraz konsultantki BON: dr hab. Katarzyna Walicka-Cupryś, prof. UR, dr Ewa Bonusiak i dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak.

W czasie spotkań w Uniwersytecie w Barcelonie pracownice Uniwersytetu Rzeszowskiego omówiły zadania UR realizowane na rzecz studentów z niepełnosprawnościami, przedstawiły ofertę BON. Przygotowana prezentacja stała się przyczynkiem dyskusji i wymiany doświadczeń.

Pracownicy UR zapoznali się z rozwiązaniami wdrażanymi w UB na rzecz dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami. Uniwersytet w Barcelonie dąży do terapi specjalistycznej, w tym głównie psychologicznej, analizy zasobów regionalnych w zakresie osiągnięcia równości i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, zarówno w grupie osób kandydujących na studia, studentów, jak i pracowników Uczelni. Wsparciem osób z niepełnosprawnościami zajmuje się Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la Universitat de Barcelona.

Biuro Bezpieczeństwa, Zdrowia i Środowiska Uniwersytetu w Barcelonie działa od 2003 r. i od samego początku swojej działalności sprawuje opiekę zarówno nad kandydatami na studia, jak i studentami ze szczególnymi potrzebami. Początkowo beneficjentami świadczonej pomocy byli głównie studenci z niepełnosprawnościami sensorycznymi, z czasem biorcami wsparcia są również studenci z zaburzeniami psychicznymi. Chcąc przeciwdziałać dyskryminacji i wyrównywać szanse edukacyjne, jednocześnie zachęcić osoby z niepełnosprawnościami do podejmowania edukacji na poziomie wyższym, Uczelnia gwarantowała 5% miejsc dla niepełnosprawnych kandydatów na każdym prowadzonym przez UB kierunku studiów.

Aktualnie Biuro i jego oddziały wspierają nie tylko studentów z orzeczonymi niepełnosprawnościami, ale szeroko pojętymi szczególnymi potrzebami. Do licznych zadań Biura należy między innymi: koordynowanie pomocy finansowej (wsparcie ekonomiczne),

organizacja i prowadzenie mediacji, celem rozwiązywania pojawiających się problemów, arcia i pomocy na rzecz osób potrzebujących. Ciekawym rozwiązaniem jest terapia grupowa (trening umiejętności społecznych) adresowana do studentów z ASD (Autism Spectrum Disorder). Celem spotkań grupowych jest uspołecznienie studentów oraz stworzenie przestrzeni dla działania grup samopomocowych.

Biuro koordynuje również prace innych uczelni regionu w zakresie opracowania protokołów wsparcia dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Efektem tych działań jest wypracowanie jednakowych instrumentów w zakresie dostosowania wsparcia, na zasadzie równego traktowania. W konsekwencji na wszystkich uczelniach wyższych regionu studenci o takich samych potrzebach otrzymują jednolitą pomoc.

Podkreślić należy, że w Uniwersytecie w Barcelonie podejmuje się również szereg działań na rzecz innych grup defaworyzowanych, narażonych na dyskryminację na przykład ze względu na płeć, tożsamość, orientację płciową czy narodowość.

Z kolei pracownicy Biura wizytowanej Uczelni uznali, że ciekawą inicjatywą BON UR jest organizacja szkoleń świadomościowych, dotyczących problematyki osób z niepełnosprawnościami prowadzanych dla zainteresowanych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego i studentów pierwszych roczników oraz systematyczne wydawanie biuletynu, promującego działalność BON.

Opracowały:
Dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak
Dr Ewa Bonusiak

wstecz